Reklaam sulgub sekundi pärast

Europarlament: õigus aborti teha peaks olema liikmesriikides põhiõigus

BNS

Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv — FOTO: Ilmar Saabas/Delfi Meedia

Euroopa Parlament soovib, et liikmesriigid muudaksid turvalise ja seadusliku abordivõimaluse EL-is põhiõiguseks.

Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles nõuab abordiõiguse kandmist Euroopa Liidu põhiõiguste hartasse, teisisõnu abordiõiguse tunnistamist põhiõigusena. Parlament on seda nõudnud ka varem, sest naiste õigused on ahenemas ning soolist võrdõiguslikkust, aga ka seksuaal- ja reproduktiivtervist ja seotud õigusi ei kaitsta isegi mõnes EL-i liikmesriigis enam piisavalt. Resolutsiooni poolt hääletas täiskogul 336 ja vastu 163 parlamendiliiget, erapooletuid oli 39.

Parlament soovib, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 3 kõlaks edaspidi nii: „Igaühel on õigus kehalisele sõltumatusele, vabale, teadlikule, täielikule ja üldisele juurdepääsule seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja -õigustele ning kõigile sellega seotud tervishoiuteenustele, sealhulgas ohutule ja seaduslikule abordile, ilma diskrimineerimiseta“.

Veel nõuab parlament liikmesriikidelt abordi täielikku dekriminaliseerimist kooskõlas WHO 2022. aasta suunistega ning kõikide takistuste kõrvaldamist ohutu ja seadusliku abordi ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste kasutamise teelt. Mõnes liikmesriigis keelduvad arstid ja terved meditsiiniasutused nn südametunnistuse klausli alusel abordi tegemisest, sageli ka olukordades, kus iga viivitus võib ohustada patsiendi elu või tervist. Parlament mainib otsesõnu Poolat ja Maltat ning nõuab nendelt seaduste muutmist.

Parlamendi meelest tuleks abordimeetodid ja -protseduurid muuta arstide õppekava kohustuslikuks osaks. Riigid peaksid tagama inimestele, sh eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele juurdepääsu kõigile seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste teenustele, sealhulgas põhjalikule ja eakohasele seksuaal- ja suhteharidusele, kättesaadavatele, ohututele ja tasuta rasestumisvastastele vahenditele ja toodetele ning pereplaneerimisnõustamisele. Kuna abordi õiguslikud, rahalised, sotsiaalsed ja praktilised takistused ja piirangud mõjutavad ebaproportsionaalselt vaesuses elavaid naisi, peaksid liikmesriigid sellised takistused kaotama.

Parlament peab murettekitavaks soolist võrdõiguslikkust ja naiste valikuvabadust vastustavate organisatsioonide järjest kasvavat rahastamist maailmas, sealhulgas EL-is. Euroopa Komisjon peaks tagama, et sellised organisatsioonid ei saaks kasutada EL-i raha. Liikmesriigid ja kohalikud omavalitsused peaksid rahastama ja toetama rohkem hoopis tervishoidu ja pereplaneerimisteenuseid.

4. märtsil kandis Prantsusmaa esimese riigina abordiõiguse oma põhiseadusesse. Tervishoiuküsimused, sh seksuaal- ja reproduktiivtervishoid, kuuluvad liikmesriikide ainupädevusse. Abordiõiguse kandmine Euroopa Liidu põhiõiguste hartasse eeldab kõikide liikmesriikide nõusolekut.

Kommentaarid puuduvad