Reklaam sulgub sekundi pärast

Kandidaadi isikuandmete töötlemise põhimõtted

AS All Media Eesti (edaspidi “AME”, või “meie”) on pühendunud meie ametikohale kandideerivate isikute (edaspidi “Kandidaat” või “Teie”) isikuandmete kaitsmisele ja austamisele. AME käsitleb Kandidaatide isikuandmeid rangeima konfidentsiaalsusega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 (edaspidi “GDPR”).

AME ametikohale kandideerides kinnitate, et olete täielikult lugenud ja mõistnud käesolevaid kandidaadi isikuandmete töötlemise põhimõtteid (edaspidi “Põhimõtted”).

 1. Kes on vastutav töötleja?
  AME tegutseb vastutava töötlejana Kandidaadi isikuandmete töötlemisel. AME kontaktandmed on järgmised:

  Ettevõtte nimi: AS All Media Eesti
  Äriregistri kood: 10014747
  Aadress: Peterburi tee 81, 13816 Tallinn
  Kõik andmetöötlusega seotud küsimused võib saata järgmisel aadressil: [email protected].

 2. Milliseid isikuandmeid me kogume?
  AME töötleb järgmisi isikuandmeid punktis 3 kirjeldatud eesmärkidel:
  • Teie isikut tuvastavad andmed (nt perekonnanimi, eesnimi, isikutunnistus, pass või juhiluba, sünniaeg, kodakondsus, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress);
  • muud isikuandmed, mis sisalduvad teie CV-s, kaaskirjas või LinkedIn´i profiilil (nt
  erialane töökogemus, haridus, huvid ja keeleoskus);
  • Teie eelneval nõusolekul teave Teie kvalifikatsiooni ja kutseoskuste kohta Teie endiselt või praeguselt tööandjalt;
  • Teiega suhtlemise, näiteks e-posti või muul teel saadud informatsioon;
  • muud värbamisprotsessi jaoks vajalikud isikuandmed.
  AME kogub ülaltoodud isikuandmed otse Kandidaadilt või meie partnerite kaudu, näiteks värbamisagentuuride kaudu. Kui Kandidaat enda kohta värbamisprotsessi jaoks vajalikku teavet ei esita, siis ei saa me oma värbamisprotsessi jätkata.
 3. Miks me teie isikuandmeid kogume?
  Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu täitmiseks või selle sõlmimiseks, lähtudes Kandidaadi nõusolekust, meie õigustatud huvist või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, eelkõige järgmistel eesmärkidel:
  • Töötajate või praktikantide värbamine;
  • Kandidaadi teabenõuetele ja küsimustele vastamiseks;
  • Asjaomaste ametiasutuste teabenõuetele vastamiseks;
  • Vaidluste lahendamiseks ja/või õigusnõuete kaitsmiseks, kui see on vajalik.
 4. Kas me jagame teie isikuandmeid?
  AME võib edastada Kandidaadi isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks. Kõnealuse teabe edastamine piirdub igal juhul rangelt vajaliku või seadusest tulenevast kohustusest nõutava teabega.
  TV Play edastab isikuandmeid Euroopa Liidu välisele riigile või ettevõttele ainult siis, kui see riik tagab piisava kaitsetaseme kehtivate õigusaktide ja eelkõige GDPR-i tähenduses või kehtivate õigusaktidega lubatud piirides, näiteks tagades andmete kaitse asjakohaste lepingusätetega.
 5. Millised on teie õigused?
  Teil on järgmised õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega:
  • Teil on õigus igal ajal nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele või kontrollida oma isikuandmeid ja nende õigsust meie andmebaasis.
  • Teil on õigus meilt igal ajal nõuda oma isikuandmete parandamist ja vajaduse korral oma isikuandmete kustutamist.
  • Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui vaidlustate oma andmete õigsuse või kui leiate, et töötlemine on ebaseaduslik.
  • Teil on õigus küsida oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul või paluda need edastada teisele vastutavale töötlejale.
  • Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvil (vt punkt 3).
  • Õigus oma nõusolek tagasi võtta: Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
  Oma õiguste teostamiseks saatke palun oma taotlus e-posti aadressile [email protected]. Palun saatke taotlus digitaalselt allkirjastatuna või koos koopiaga oma isikut tõendavast dokumendist.
 6. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?
  AME on kasutusele võtnud kõik asjakohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et tagada ohule vastav turvalisuse tase, et võimaluste piires ära hoida:
  • volitamata juurdepääs teie isikuandmetele või nende muutmine;
  • isikuandmete väärkasutus või avalikustamine;
  • isikuandmete ebaseaduslik hävitamine või juhuslik kaotsiminek.
  Sellega seoses kehtib AME töötajate suhtes, kellel on juurdepääs Kandidaatide isikuandmetele, range konfidentsiaalsuskohustus. Sellegipoolest ei saa TV Play mitte mingil juhul vastutada, kui need andmed varastatakse või kaaperdab kolmas osapool, hoolimata rakendatud turvameetmetest.
 7. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?
  AME säilitab Teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik taotletavate eesmärkide saavutamiseks (vt punkt 3).
  Kandidaadi nõusolekul võime Kandidaadi, kes ei osutunud värbamisprotsessis väljavalituks, isikuandmeid säilitada kuni 3 aastat, eesmärgil neid uuesti kasutada uue vaba ametikoha avanemisel.
 8. Kaebus järelevalveasutusele
  Palun võtke meiega ühendust, kui Teil on kaebusi või küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega. Lisaks on Teil õigus oma õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee).
 9. Põhimõtete muudatused
  AME võib käesolevaid põhimõtteid muuta ja kohandada, eelkõige selleks, et järgida mis tahes uusi kohaldatavaid õigusakte või seaduseid.