Reklaam sulgub sekundi pärast

Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes rikkumismenetluse

BNS

Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne. — FOTO: EPA/RONALD WITTEK/Scanpix

Euroopa Komisjon otsustas algatada Eesti suhtes rikkumismenetluse, kuna Eesti ei ole üle võtnud ja rakendanud tööstusheidete direktiivi ja asulareovee puhastamise direktiivi teatavaid sätteid.

Tööstusheidete direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid looma tööstuskäitiste jaoks loasüsteemi ja kehtestama tööstuslike saasteainete heite piirnormid. Asulareovee puhastamise direktiiv sätestab, et liikmesriigid peavad tööstusreovee juhtimist kogumissüsteemidesse või asulareoveepuhastitesse juhtumipõhiselt eelnevalt reguleerima või lubama.

Eesti ei ole nõuetekohaselt üle võtnud ega rakendanud sätteid, millega reguleeritakse saasteainete tööstuslikku vettejuhtimist asulareovee kogumis- ja puhastussüsteemide kaudu. Seetõttu saadab komisjon Eestile ametliku kirja ja Eestil on kaks kuud aega vastamiseks ja komisjoni osutatud puuduste kõrvaldamiseks. Kui komisjon ei saa rahuldavat vastust, võib ta otsustada esitada põhjendatud arvamuse.

Samuti on Eestil komisjoni hinnangul endiselt täitmata osa terroristliku veebisisu vastasest määrusest tulenevaid kohustusi. Määruses on sätestatud õigusnormid, mille kohaselt peavad veebimajutusteenuse pakkujad kontrollima, et nende teenuseid ei kasutataks terroristliku veebisisu levitamiseks. Määrus jõustus 7. juunil 2022. Selles on sätestatud karistused rikkumiste eest ja see sisaldab kaitsemeetmeid põhiõiguste kaitseks. Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab liikmesriigi ametiasutuselt korralduse terroristlik sisu eemaldada, peab ta seda tegema ühe tunni jooksul, samuti peab teenusepakkuja võtma meetmeid, kui ta platvorm puutub kokku terroristliku sisuga.

Komisjon leiab, et Eesti, Iirimaa, Luksemburg, Poola ja Portugal ei ole täitnud üht või mitut terroristliku veebisisu vastasest määrusest tulenevat kohustust ning otsustas neile riikidele saata põhjendatud arvamuse. Riikidel on nüüd kaks kuud aega vastata. Vastasel juhul võib komisjon otsustada pöörduda Euroopa Liidu kohtusse.